Det är vi som jobbar med juridik

Juridik-Axelssons_1

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi på Axelssons Fastighetsbyrå är mer än bara mäklare. Hos oss får du hjälp med allt från fastighetsförsäljningar till testamenten. Det är därför vi säger att du hos oss hittar “allt under ett tak”.

Våra tjänster gör kort och gott din vardag lite enklare. Med personlig service, engagemang och lång erfarenhet hjälper vi dig genom lagar, papper och knepiga beslut i aktuella och framtida situationer.

I menyn till vänster kan du läsa om alla våra tjänster. Du kan också beställa eller ladda hem vår matnyttiga broschyr i vilken vi samlat all information du behöver. Självklart går det bra att ringa oss eller komma förbi på en kopp kaffe om du har några frågor.

ARRENDEAVTAL

Med arrende menas rättigheten att använda mark mot ersättning till markägaren. Eller enklare uttryckt: att en person hyr mark från en annan person. Både den som hyr (arrendatorn) och den som hyr ut mark har vissa rättigheter respektive skyldigheter. Ett arrendeavtal är en skriftlig överenskommelse mellan arrendatorn och markägaren.

Arrende finns i fyra olika former:

  • Jordbruksarrende – arrende av mark för jordbruksändamål
  • Bostadsarrende – arrende av mark för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn har rätt att ha bostadshus på marken
  • Anläggningsarrende – bostadsarrende men med rätten att ha anläggningar, som exempelvis fabriker och lagerhus, i stället för bostadshus på marken
  • Lägenhetsarrende – arrende av mark för annat ändamål än jordbruk samtidigt som det inte handlar om bostads- eller anläggningsarrende

Jaktarrende är en annan typ av arrende som är vanligt att man tecknar avtal om.

Vi hjälper dig att utforma ett arrendekontrakt som ger både markägaren och arrendatorn trygghet och tydliga regler under arrendetiden.

ARVSKIFTEN

När en person dör fördelas kvarstående tillgångar mellan arvingar och eventuella testamentstagare, så kallade dödsbodelägare. Arvsordningen i lagen visar vilka som är arvingar och ett eventuellt testamente visar vilka som är testamentstagare. Arvskiftet är själva fördelningen mellan dessa parter.

Arvskifte sker normalt efter bouppteckningens registrering, vilken även används som underlag för arvskiftet. Uppdelningen av arvet redovisas i en särskild arvskifteshandling som ska skrivas under av dödsbodelägarna. Arvskifte kan i vissa fall vara ett mindre kostsamt sätt för en dödsbodelägare att överta en fastighet som finns i dödsboet.

Utifrån förutsättningarna hjälper vi dig att utforma en arvskifteshandling som är till gagn för dödsbodelägarna. Vi kan även hjälpa dig med att avsluta samtliga bankkonton i dödsboet, försälja aktier och värdepapper och fördela behållningen enligt arvskiftet samt sätta in din arvslott på ditt bankkonto.

BODELNINGAR

Under ett äktenskap har makarna mer eller mindre gemensam ekonomi. Men vid en skilsmässa upphör den ekonomiska gemenskapen, och delning mellan makarnas egendom måste göras – så kallad bodelning. Grundregeln är att makarnas tillgångar delas lika. Men i vissa fall, till exempel vid kortvariga äktenskap, eller om enskild egendom föreligger, kan man frångå detta.

Bodelning kan också ske under själva äktenskapet. Men då måste båda makarna vilja överlåta egendom mellan sig. Denna typ av bodelning tillämpas ofta när en av makarna äger en fastighet och ska överlåta halva till maken. Dessutom kan bodelning bli aktuellt för sambopar som separerar, men med begränsningen att egendom då endast syftar på gemensam bostad som köpts för gemensamt brukande.

Reavinstskatt utfaller inte när fastigheter överlåtes i en bodelning, vilket kan gynna båda parter och göra det möjligt för ena parten att kunna överta fastigheten.

Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda parter. Avtalet är ett bevis på en genomförd bodelning, och minskar risken för en eventuell tvist. Vi hjälper dig att skriva personligt utformade bodelningsavtal.

BOUPPTECKNINGAR

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar alla tillgångar och skulder i samband med dödsfall (och konkurs). Bouppteckningen måste göras inom tre månader från dödsfallet och därefter lämnas in till Skatteverket inom ytterligare en månad.

Om den avlidne var gift eller sambo antecknas även den efterlevandes tillgångar och skulder..

Vi har över 20 års erfarenhet av bouppteckningsförrättningar och hjälper dig med att ta fram alla uppgifter från banker och försäkringsbolag. Dessutom tar vi hand om tolkningar av testamente, kallar till bouppteckning och ger förslag till avveckling av dödsboet.

Juridik-Axelssons_2

DEKLARATIONER

En deklaration är en uppgift om inkomst och förmögenhet till Skatteverket. Det finns skattedeklaration (för företag) och självdeklaration (för löntagare, även kallad inkomstdeklaration). Skattedeklarationen lämnas in varje månad och är en deklaration av moms och arbetsgivaravgifter. Självdeklarationen lämnas in en gång om året och fastställer hur mycket som löntagaren ska betala i skatt.

Vi utför deklarationer för löntagare och småföretagare. Har du sålt fastighet så hjälper vi dig med skatteberäkning och förtydligande om vilka skatteregler som gäller.

GÅVOBREV

Det är inte helt enkelt att ge bort gåvor. Förvisso krävs det inga speciella papper för att ge bort lös egendom, med undantag om mottagaren så önskar eller då ett särskilt villkor gäller för gåvan.

Att ge bort fast egendom, som fastighet eller tomträtt, är mer komplicerat och kräver ett skriftligt gåvobrev. Vanligtvis skrivs gåvobrev mellan makar vid överlåtelse av egendom. Det är också vanligt med gåvobrev när fastigheter skänks till barn med vissa villkor, som att gåvan inte får säljas inom en viss tid eller att den ska vara enskild egendom för mottagaren.

Ett korrekt utformat gåvobrev innehåller delar som överlåtelseförklaring och villkor för gåvan. Det är viktigt för alla parter att brevet formuleras rätt. Vi hjälper till med information om konsekvenser med de olika villkoren i gåvobreven.

Axelssons_juridik_3

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Nyttjanderättsavtal skrivs när du vill försäkra dig om att du har rätt att använda något som ägs av annan person. Exempel på sådan rätt på en fastighet är kvarboenderätt och tillgång till utrymme.

Vi informerar och hjälper dig med utformning av avtalet och registrerar det på tingsrätten.

RÅDGIVNING

Fastighetsaffärer, skattefrågor och familjejuridik kan vara krångliga och besvärliga områden att ta sig an. Det finns en uppsjö av lagar och svårbegriplig information som måste förstås och tas hänsyn till.

Vi hjälper dig med rådgivning kring just detta. Och vi vågar nog påstå att du får värdefull information – trettio år i branschen har gett oss gedigen erfarenhet och kunskap.

SAMBOAVTAL

Vissa sambopar flyttar tillsammans med olika ekonomiska förutsättningar. Andra par äger olika andelar av en bostad eller bor i den enes hyresrätt. I dessa fall är det viktigt att skriva ett avtal som tydligt säger vad som gäller vid en separation eller om någon avlider – ett så kallat samboavtal. Avtalet säger konkret vem som äger vad i ett samboförhållande.

Vi ger dig och din sambo en genomgång om vilka lagar som gäller och ger råd om vad som är bäst i varje enskilt fall. Det kan till exempel sluta med att samboavtal, testamente och livförsäkring tecknas.

SKATTEBERÄKNINGAR

Skatteberäkningar görs bland annat för att få rätt kompletteringsbetalning av skatt. På så vis undviks onödig skatteränta, och du sparar pengar.

Vi hjälper dig med sdana beräkningar när du till exempel har sålt din bostad eller aktier.

TESTAMENTEN

Ett testamente förklarar vad som ska ske med dina ägodelar efter din död. Det är ett juridiskt bindande dokument som kan justeras när som helst under din livstid. Testamentet kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen.

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, fysisk som juridisk person. Ditt barn har däremot alltid rätt att kräva sin laglott, det vill säga femtio procent av arvets andel.

Vi ger dig en professionell genomgång av vilka lagar och regler som gäller för ett testamente. Därefter utformar vi ett testamente som säkerställer ditt önskemål inom ramen för vad lagen tillåter.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det.

Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning, alltså i den egendom ni som makar ska dela upp mellan er om ni till exempel skiljer er. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods.

Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.
För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.